Normativa

Llei 39/2015, d’1 d’octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015, d’1 de octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Llei 30/1992, de 26 de novembre, de règim jurídic de les administracions públiques i del procediment administratiu comú.

Llei 29/1998, de 13 de juliol, reguladora de la Jurisdicció Contenciosa administrativa.

Llei 7/1985, de 2 d’abril, Reguladora de les Bases del Règim Local.

Reial Decret Legislatiu 781/1986, de 18 d’abril, pel que s’aprova el text refós de les disposicions legals vigents en matèria de Règim Local.

Reial Decret Legislatiu 7/2015, de 30 d’octubre, pel que s’aprova el text refós de la Llei del Sòl i Rehabilitació Urbana.

Reial Decret 1492/2011, de 24 d’octubre, pel que s’aprova el Reglament de valoracions de la Llei del Sòl.

Reial Decret Legislatiu 3/2011, de 14 de novembre, pel que s’aprova el text refós de la Llei de contractes del Sector Públic.

Llei d’Expropiació Forçosa, de 16 de desembre de 1954.

Reglament de la Llei d’Expropiació Forçosa de 1957.

Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Reial Decret 887/2006, de 21 de juliol, pel que s’aprova el Reglament de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, general de subvencions.

Decret legislatiu 1/2010, de 3 d’agost, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei d’urbanisme.

Decret legislatiu 2/2003, de 28 d’abril, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya.

Decret 305/2006, de 18 de juliol, pel qual s’aprova el Reglament de la Llei d’urbanisme.

Decret 64/2014, de 13 de maig, pel qual s’aprova el Reglament sobre protecció de la legalitat urbanística.

Llei 3/2009, del 10 de març, de regularització i millora d’urbanitzacions amb dèficits urbanístics.

Decret 179/1995, de 13 de juny, pel qual s’aprova el Reglament d’obres, activitats i serveis dels ens locals.

Decret 278/1993, de 9 de novembre, sobre el procediment sancionador d’aplicació als àmbits de competència de la Generalitat.

 

Webs d’interès

Registre de la propietat

Oficina Virtual del Cadastre

Registre de planejament urbanístic de Catalunya

Ajuntaments de Catalunya

Pla general metropolità de Barcelona

Generalitat de Catalunya