Arroyo & Cadarso, Advocats és un despatx d’advocats que va néixer a la ciutat de Barcelona entorn a l’any 2009. Especialitzat en Dret Administratiu, presta els seus serveis d’assessorament en diferents àmbits: urbanisme (planejament, gestió urbanística i disciplina urbanística), expropiació forçosa, contractació pública, béns i serveis públics, responsabilitat patrimonial, fiscalitat local i immobiliària, i règim local.

Dintre de la nostra àrea d’especialització jurídica, la capacitat i coneixement dels professionals que formen aquest despatx permet assumir grans projectes, així com encàrrecs particulars i singulars, i elaborar estudis i dictàmens, preparar projectes de planejament i gestió urbanística, i assessorar, ja sigui de forma puntual o continuada, la defensa dels interessos dels nostres clients en qualsevol procediment administratiu i davant els diversos òrgans de la Jurisdicció contenciós administrativa.